单词b and b, B and B, b and b, B and B的英汉翻译


b and b, B and B, b and b, B and B


    (源自 bed and breakfast)n. (英口语) (家庭、旅馆等所提供的) 附早餐的住宿


提交更多b and b, B and B, b and b, B and B的相关例句