单词G.B.E.的英汉翻译


G.B.E.


    (略)Knight [Dame] Grand Cross of the British Empire 英帝国大十字最高级勋爵士 [英帝国大十字最高级女勋爵士]


提交更多G.B.E.的相关例句