Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/content/36/4004536/html/display.php on line 155
萨嘎英语怎么说,萨嘎的英文翻译,萨嘎英文例句和用法

单词萨嘎的汉英翻译


萨嘎

[sàgā]
  Saga county, Tibetan: Sa dga' rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet

saga [sa:gә]
  n.传奇

county [kaunti]
  n.县,郡

sa
  [域] Saudi Arabia ,沙特阿拉伯

Shigatse [ʃi'gɑ:tsє]
  日喀则 (中国西藏东南部一城市)

prefecture [pri:fektjuә(r); (-) 'pri:fektʃәr]
  n.地方官的任期,辖区

tibet [ti'bet]
  n.西藏


提交更多萨嘎的相关例句